1

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR)
De Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON) heeft voor alle onder deze stichting ressorterende scholen een "Reglement voor de Medezeggenschapsraad." Dit reglement is, indien gewenst, opvraagbaar bij de directie van de school.
Aan de school is een Medezeggenschapsraad verbonden, die rechtstreeks door en uit de ouders en het personeel wordt gekozen. Een lid van MR heeft zitting voor een periode van twee jaren. Na deze zittingsperiode treedt een lid af en is terstond herkiesbaar.
De huidige MR (schooljaar 2019-2020) is als volgt samengesteld:
 
Oudergeleding:                               Personeelsgeleding:

Mw. Sandhia Badloe                    Mw. Carmen Ramdas (leerkracht gr. 6C)
Mw. Oesha Ramdas                     Mw. Janice Sewnaik (leerkracht gr. 3B)                           
Mw. Shuraya Premchand              Mw. Gisla Vishnudatt (leerkracht gr.8C )                           
Dhr. Jaiwen  Ramnathsing            Mw. Gajatrie Jibodh (leerkracht 7B)

Dhr. Romeo Sarabdjitsingh           Mw. Sawieta Maniram (IB-er Onderbouw)

                                                                        
De MR-vergaderingen vinden 1x per zes weken plaats en zijn openbaar. De notulen van de MR-vergaderingen treft u op de schoolsite aan. De secretaris draagt er zorg voor dat de notulen naar alle geledingen van de school (personeel, MR, Ouderraad, SHON) worden verzonden. Het e-mailadres van de MR: mr1@shrivishnu.nl
 
Algemene taken en bevoegdheden van de MR:
Het bevoegd gezag (de SHON) en de Medezeggenschapsraad komen bijeen, indien daar om onder opgave van redenen wordt verzocht door de MR, een geleding van de MR of het bevoegd gezag.
De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden de school betreffende. De MR is bevoegd over deze aangelegenheden aan het bevoegd gezag voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken.
De MR ontvangt van het bevoegd gezag, al dan niet gevraagd, tijdig alle inlichtingen die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft.


De MR ontvangt in ieder geval:

  • jaarlijks de begroting en bijbehorende beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied;
  • jaarlijks voor 1 mei informatie over de berekening die ten grondslag ligt aan de middelen uit 's Rijks kas die worden toegerekend aan het bevoegd gezag;
  • jaarlijks voor 1 juli een jaarverslag als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs;
  • de uitgangspunten die het bevoegd gezag hanteert bij de uitoefening van zijn bevoegdheden; zie verder artikel 18 van het MR-reglement SHON.

 
De MR wordt door het bevoegd gezag vooraf in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over door het bevoegd gezag voorgenomen besluiten; zie artikel 22 van het MR-reglement SHO.
Het bevoegd gezag behoeft de voorafgaande instemming van de MR voor de door hem voorgenomen besluiten; zie artikel 21 van het MR-reglement SHON.
De leden van de MR zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij in hun hoedanigheid vernemen, ten aanzien waarvan het bevoegd gezag dan wel de MR hun geheimhouding heeft opgelegd of waarvan zij, i.v.m. opgelegde geheimhouding, het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen. Het voornemen om geheimhouding op te leggen wordt zoveel mogelijk vóór de behandeling van de betrokken aangelegenheid meegedeeld.
De MR stelt jaarlijks een verslag van zijn werkzaamheden in het afgelopen jaar vast en zendt dit verslag ter kennisneming aan het bevoegd gezag, de schoolleiding, het personeel en de ouders. De MR draagt er zorg voor dat het verslag ten behoeve van belangstellenden ter inzage op een algemeen toegankelijke plaats op school wordt vast gelegd.
Het bevoegd gezag behoeft de voorafgaande instemming van dat deel van de MR dat uit het personeel is gekozen (personeelsgeleding) voor de door hem voorgenomen besluiten met betrekking tot de volgende aangelegenheden (zie artikel 23 van het MR-reglement SHON).
Zie voor instemmingsbevoegdheid oudergeleding artikel 24 van het MR-reglement SHON.
 
Het personeel en de ouders/leerlingen van de school kunnen aan de secretaris schriftelijk verzoeken een onderwerp of voorstel ter bespreking op de agenda van een vergadering van de MR te plaatsen. De secretaris voert overleg met de voorzitter en informeert de aanvrager of het onderwerp of voorstel al dan niet ter bespreking op de agenda wordt geplaatst, alsmede wanneer de vergadering zal plaatsvinden. Zie verder artikel 29 van het MR-reglement SHON.
                               

Notulen MR-vergaderingen 2018-2019

 

MR-vergadering 22 november 2018

MR-vergadering 29 oktober 2018

MR-vergadering 31 januari 2019

MR-vergadering maart 23 maart 2019

Mr-vergadering 23 mei 2019

MR-vergadering 20 juni 2019

MR-vergadering 17-10-2019