1
 

Identiteit: Missie en Visie

Alle activiteiten van de school zijn op de hieronder beschreven visie en uitgangspunten voor de pedagogische aanpak terug te voeren. 

 

Onze school is volop bezig om zich te ontwikkelen en te verbeteren. Dat betekent o.a. dat we onze visie en pedagogische lijn, aan de hand van nieuwe inzichten en de effecten van verbeteracties, blijven vernieuwen en aanscherpen. 

 

Identiteit & profiel

De Shri Vishnu School is een bijzondere basisschool. Het Hindoeïsme is onze basis en inspiratiebron. Onze waarden en normen zijn hierop gebaseerd. Deze geven wij door aan onze leerlingen.

Satya (eerlijkheid, waarheid), Daya (mededogen), Daan (geven van liefde, kennis en voedsel), Tap (gebed en meditatie) en dienstbaarheid zijn, met het belang dat wij hechten aan verbinding (met elkaar leven en werken), voor ons belangrijke waarden. Die komen tot uitdrukking in de wijze waarop wij ons verhouden tot onze leerlingen én in onze (samenwerkings)relaties binnen ons team, met ouders en met externe partners.


Pedagogisch & didactisch klimaat

Wij werken samen met onze professionals, ouders en kinderen aan een positief klimaat in onze school. Wij hebben respect voor elkaar, luisteren naar elkaar en leren met elkaar.

Kinderen voelen zich bij ons welkom, kunnen zijn wie zij zijn en voelen zich gezien. Een kind dat zich gelukkig en veilig voelt staat open voor zijn of haar omgeving en de wereld. Op basis daarvan verbinden zij zich met anderen en de wereld en ontwikkelen duurzame sociale relaties.  Zij ontwikkelen een eigen identiteit, worden zelfbewust en voelen zich competent.

 

Onze leerlingen volgen kwalitatief goed onderwijs in een sociaal veilige, vreedzame en plezierige omgeving, waarin zij zich op eigen niveau en met zelfvertrouwen verder ontwikkelen tot zelfbewuste en autonome burgers. Zij worden voorbereid op een succesvol vervolg van hun schoolloopbaan en op volwaardige deelname aan de samenleving, waaraan zij constructief bijdragen. 

 

De kwaliteit van het onderwijs wordt bepaald door de man of vrouw voor de klas. Zij zijn betrokken en nieuwsgierig naar wat leerlingen nodig hebben. Onze leerkrachten zijn empathisch, zien de (verschillen in) onderwijsbehoeften en leermogelijkheden van ‘hun’ kinderen en hebben een helder beeld van wat de leerlingen moeten kennen en kunnen. Hierop sluiten zij met hun lessen aan. 

 

Ons onderwijs is doelgericht. Onze leerkrachten nemen daarvoor verantwoordelijkheid en zetten hun vakmanschap ten volle in. Onze lessen zijn effectief, de leerlingen ervaren successen en komen tot goede leerprestaties. De kinderen nemen bij ons langzamerhand verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling. Natuurlijk met ondersteuning van school en gezin. 

 

Als team en als individuele leerkracht zorgen wij voor de omstandigheden en voorwaarden voor een ideaal leer- en werkklimaat. De school en de klassen bieden rust en orde. Er is letterlijk ruimte om te leren en werken. In onze manier van lesgeven, bij de toepassing van methoden en het geven van instructie houden wij in alle klassen één duidelijke lijn aan. Dat geldt ook voor de manier waarop wij ons verhouden tot onze leerlingen en in de wijze waarop wij met hen omgaan zijn wij consequent. Onze kinderen weten waar zij aan toe zijn. Onze school is veilige school, waarin de leerlingen in een positieve en inspirerende sfeer leren en werken.

 

Betrokken ouders

Voor de ontwikkeling van de kinderen zijn ouders en leerkrachten samen verantwoordelijk, ieder vanuit de eigen rol en expertise. De betrokkenheid en kennis van ouders is voor het leerproces van de leerlingen essentieel. De thuissituatie en de situatie op school zijn, voor wat betreft het leren en de ontwikkeling van het kind, op elkaar afgestemd. Dit betekent onder andere dat ouders en leerkrachten informatie over het kind uitwisselen en delen. Ouders hebben ook een actieve rol in de school. Zij ondersteunen het leerproces met bijvoorbeeld voorlezen en de organisatie van activiteiten op hoogtijdagen. Door met elkaar goed te kijken waar het kind behoefte aan heeft zorgen wij voor een zo compleet en passend mogelijk aanbod. 


Leerlingenzorg

Voor kinderen die in verband met leer-, lichamelijke of sociaal-emotionele problemen meer nodig hebben, hebben wij de expertise en mogelijkheden in huis. Hierdoor kunnen zij zo optimaal mogelijk blijven meedoen en zich goed ontwikkelen. Dit geldt, binnen onze mogelijkheden, ook voor kinderen met gedragsproblemen.


Veiligheid

Wij werken continu aan een positief en veilig sociaal klimaat. Leerlingen en medewerkers kunnen bij ons zichzelf zijn. Zij voelen zich veilig en gezien. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot betrokken en sociale burgers. Samen met onze leerlingen werken wij aan goede onderlinge relaties. De kinderen leren bij ons om op een positieve manier met elkaar om te gaan en oefenen hun sociale vaardigheden. De leerlingen leveren een actieve bijdrage aan de sfeer en gang van zaken in de groep. 


Professioneel team 

Ons team bestaat uit betrokken en competente medewerkers voor de klas en buiten de klas. Zij nemen verantwoordelijkheid voor hun rol en werk in de school en hebben een open houding. Alle medewerkers van de Shri Vishnu School zijn zich zeer bewust dat zij voor de kinderen een rolmodel zijn. Dit besef is continu aanwezig en bepaalt onder andere hun houding, gedrag en handelen. Zij reflecteren hierop regelmatig en werken zo continu aan verbetering. 

De communicatie binnen het team is respectvol, helder en duidelijk. Zij luisteren met aandacht naar elkaar en werken continu op constructieve wijze met elkaar aan de kwaliteit en onderwijsontwikkeling van onze school.

Onze medewerkers staan open voor verandering en blijven zich professioneel ontwikkelen. Zij worden en voelen zich als professionele krachten erkend.