1
 

Kwaliteitszorg

Zowel in onze missie, visie en kernwaarden staat de kwaliteit van ons onderwijs centraal. Onze leerkrachten geven daar dagelijks invulling aan. 

 

 

Naast aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling en het welbevinden van onze leerlingen, worden toetsen en bijbehorende leerresultaten als belangrijke graadmeter gebruikt voor onze kwaliteitzorg.

Op regelmatige basis vindt monitoring van de leerresultaten van de leerlingen plaats. Daarbij wordt op onze school gebruik gemaakt van een Leerling-volgsysteem (ParnaSsys).

Door dit systeem is het mogelijk vroegtijdig achterstanden bij leerlingen te signaleren en te begeleiden. Als zich achterstanden voordoen, dan worden deze in eerste instantie op school opgelost. Eventueel door het inschakelen van een interne begeleider, remedial teacher, maatschappelijk werker of andere interne professionals. Wanneer dat niet mogelijk is wordt, in overleg met ouders, externe hulp gevraagd. Dit kan bijvoorbeeld voor onderzoek bij een schoolbegeleidingsdienst, psycholoog of een andere specialistische instelling.

 

Om de sociale veiligheid in de school te waarborgen zijn wij overgestapt naar Kiva. Op Kiva.nl kunt u lezen hoe de inzet van de methode onze school tot een plezierige leeromgeving maakt.


Voor het meten van de prestaties van de leerlingen maakt de school gebruik van standaard proefwerken, methode gebonden toetsen, zelf ontwikkelde toetsen, Cito-toetsen en de Cito-eindtoets voor groep 8.

De resultaten van de school op de Cito-eindscore zijn vergelijkbaar en hoger met die van soortgelijke scholen in de omliggende buurten. De school werkt structureel aan verbetering van de leerresultaten en spant zich in om de kinderen op het maximaal haalbare niveau te laten uitstromen.

In de kleutergroepen wordt er gewerkt met Parnassys Leerliijn. De ontwikkeling van de kinderen worden gevolgd in de verschillende ontwikkelingsgebieden. Tijdens de contactmomenten en de ontwikkelgesprekken wordt u bijgepraat over de vorderingen en ontwikkelingen van uw kind. Op basis van de ontwikkeling wordt er besluiten genomen over de doorstroom. Uiteraard wordt u hierover tijdig geinformeerd.

Wij willen dat leerlingen die onze school verlaten de regie nemen over hun leren en in staat zijn om weloverwogen keuzes te maken voor hun verdere ontwikkeling!