1
 

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR)
De Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON) heeft voor alle onder deze stichting ressorterende scholen een "Reglement voor de Medezeggenschapsraad." Dit reglement is, indien gewenst, opvraagbaar bij de directie van de school.
Aan de school is een Medezeggenschapsraad verbonden, die rechtstreeks door en uit de ouders en het personeel wordt gekozen. Een lid van MR heeft zitting voor een periode van drie jaren. Na deze zittingsperiode treedt een lid af.

Samen met de MR wordt er constructief gewerkt aan kwalitatief goed onderwijs!

Medezeggenschap en ouderraad

De school heeft twee officiële organen waarin ouders op structurele wijze, op verschillende vlakken en vanuit verschillende invalshoeken zich bezighouden met de school. Dit zijn de Medezeggenschapsraad (MR) en Ouderraad (OR).

 

Medezeggenschapsraad:

Aan elke school is volgens de wet een MR verbonden. De MR is ingesteld ten behoeve van het overleg tussen de diverse geledingen (directie, leerkrachten, ouders en via deze de leerlingen) van de school. Het gaat de MR om het totale reilen en zeilen in de school. Een belangrijke taak van de MR is een klimaat van openheid en onderling overleg te scheppen.

 

De Medezeggenschapsraad bestaat uit twee geledingen:

- Vertegenwoordigers van de ouders;

- Vertegenwoordigers van het onderwijzende personeel.

 

De MR bestaat uit tien leden: vijf ouders, die worden gekozen door de ouders en vijf leerkrachten, die worden gekozen door de leerkrachten van de school. Namens het bestuur is de directie van de school aanwezig op de MR-vergadering.

 

De MR vergadert minstens zesmaal per jaar. De MR-vergaderingen zijn in beginsel openbaar en worden aangekondigd op de schoolkalender op de website. De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Onderwijs en in het reglement.

 

De MR heeft twee soorten rechten:

 • Instemming - en adviesrecht.
 • Recht op informatie, overleg en initiatief.

In de wet is vastgelegd welke zaken om instemming vragen en welke zaken eerst moeten worden voorgelegd ter advies. Hierin maakt de wetgever een onderscheid in zaken die de gehele MR aangaan en zaken die uitsluitend betrekking hebben op een van de geledingen.

 

De ouders van de oudergeleding worden voor drie jaar gekozen. Zij kunnen zich, indien zij dat willen, herkiesbaar stellen na die drie jaar. Indien er een vacature is voor de medezeggenschapsraad, zult u per brief op de hoogte worden gesteld. De MR stelt het zeer op prijs, dat iedere ouder die dat wenst zich tot een van de MR - leden kan wenden voor informatie of opmerkingen. Dit kan ook via e-mail: MR1@shrivishnu.nl.

Oudergeleding: Seema, Manisha, Maya, Vidjay en Sandhia

Personeelsgeleding: Rosa, Carmen, Gaitrie, Sawieta en Sitla

De notulen van de vergaderingen zullen na goedkeuring worden gepubliceerd op de website van de school.

  

Schooljaar 2023-2024:

 

 

 

 

 

 

       

Oudergeleding MR:

 • Seema Dhingra (voorzitter)
 • Sandhia Badloe 
 • Maya Raghoenath
 • Manisha Kanhai-Ghoerbien (secretaris)
 • Vidjay Ramgolam

 

 Personeelsgeleding MR:

 • Carmen Ramdas (leerkracht)
 • Sitla van der Meeren Mahangi (leerkracht)
 • Gaitrie Parmessar (leerkracht)
 • Rosa Kamta - Chirmotie (leerkracht)
 • Sawieta Maniram (leerkracht)